Skip links

Transfer pricing

Door recente wetswijzigingen is het voor u van vitaal belang dat er niets op uw transfer pricing methode aan te merken valt en dat u over een goede documentatie beschikt. Wij zorgen voor verrekenstructuren die belastingtechnisch kloppen én uw bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zitten.

Wij werken dagelijks aan het opzetten en ontwerpen van kloppende transfers die aansluiten bij het internationale karakter van de organisaties van onze klanten. En omdat we in onze praktijk meer doen dan transfer pricing, zijn wij ons ook bewust van de implicaties van structuurwijzigingen voor bijvoorbeeld uw corporate belasting en Btw. Dit maakt ons tot een volledige adviseur met toegang tot verschillende internationale netwerken en wereldwijde dekking.

Efficiënte en effectieve fiscale planning kan niet overleven zonder realistische en duurzame transfer pricing. Ons team verricht een grondig onderzoek naar uw bedrijfsstructuur en strategieën om een beter begrip van uw behoeften, en nog belangrijker, de mogelijkheden, te krijgen. Deze informatie wordt gebruikt om tot een geschikt, fiscaal efficiënt en duurzaam transfer pricing model te komen.

Wij nemen u graag bij de hand bij de implementatie van uw transfer pricing model om ervoor te zorgen dat uw structuur robuust en jarenlang werkbaar is. De diensten die wij hiervoor leveren:

  • Advies en begeleiding over transfer pricing modellen die van toepassing kunnen zijn op uw organisatie;
  • Supply chain-optimalisatie;
  • Internationale corporate herstructurering;
  • Benchmarkingstudies;
  • Voorbereiding van verschillende soorten transfer pricing rapporten op basis van de OESO-normen (inclusief een Master-File / Local-File documentatiestructuur);
  • Voorbereiding van rapporten per land / kennisgevingen;
  • Coördinatie van transfer pricing documentatieprojecten met onze internationale partners.

Houd controle over uw verrekenprijsstrategie

Het opzetten en bijhouden van een evenwichtige, doordachte en robuuste verrekenprijsstrategie is een fundamentele uitdaging die dient ter onderbouwing van de algehele fiscale positie en strategie van een multinational. Een op de juiste manier ontworpen en geïmplementeerde verrekenprijsstrategie zal niet alleen zorgen voor een correcte wereldwijde winstverdeling, maar zal tevens een belangrijk onderdeel vormen van zowel de juridische als de boekhoudkundige werkelijkheid van uw bedrijf én een goed inzicht geven in de bedrijfsvoering en supply-chain.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Bij STP zijn we trots op onze fiscale “360-graden benadering”, waarbij we bij het ontwerpen van verrekenprijsstrategieën in overeenstemming met uw zakelijke belangen niet enkel rekening houden met de transfer pricing impact, maar tevens rekening houden met de impact van overige belastingen (zoals btw, bronbelastingen en vennootschapsbelasting).

Door onze geïntegreerde aanpak (waarin alle fiscale disciplines worden meegewogen), zijn we gefocust op het vinden van de juiste aanpak die een duurzame oplossing voor onze klanten oplevert, in plaats van korte termijn oplossingen na te streven die ten koste gaan van voordelen op de lange termijn.

Wilt u hier meer over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten

Houd controle over uw documentatie en compliance

Het opstellen en periodiek updaten van gedegen en volledige verrekenprijsdocumentatie, die voldoet aan de specifieke compliance vereisten, is essentieel om de controle over de belastingpositie te bewaken, het risico op boetes te minimaliseren en goed voorbereid te zijn op controles door belastingautoriteiten. Gezien het huidige complexe klimaat van wereldwijde documentatievereisten, is het belangrijk om een bewuste compliance strategie te hanteren die zowel pragmatisch als kostenefficiënt is. Vanzelfsprekend dient deze strategie aan te sluiten bij de behoeften en complexiteit van uw vraagstuk én uw risicobereidheid. Een dergelijke strategie is van wezenlijk belang, of het nu gaat om compliance, auditverdediging of M&A-ondersteuning.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

We hebben ruime ervaring in het opstellen van bestendige verrekenprijsdocumentatie en rapportagestructuren die voldoen aan internationale en nationale vereisten. Bij STP kunt u terecht voor een verscheidenheid aan oplossingen voor het opstellen van documentatie, compliance of belastingcontroles. Wij gaan altijd op zoek met u naar een pragmatische, kostenefficiënte en risicobeperkende compliance oplossing. Ons team zal u helpen bij het opstellen, implementeren en updaten van verrekenprijsdocumentatie, rekening houdend met de specifieke lokale regelgeving en vereisten van uw bedrijf.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw benchmark proces

Op basis van internationale verrekenprijsregels moet het zakelijke karakter van alle transacties tussen gelieerde partijen worden onderbouwd met een datagedreven studie (een benchmark). Een dergelijke benchmark is van toepassing op alle soorten transacties, inclusief operationele transacties (zoals productie-, verkoop- of dienstentransacties), exploitatie van (immateriële) activa en financiële transacties. Benchmarkingvereisten zijn nauw verweven met documentatie en vormen het sluitstuk van de verrekenprijspositie, zowel in het kader van de jaarlijkse compliance als voor de verdediging van boekenonderzoeken.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

STP heeft een schat aan ervaring in het uitvoeren van benchmarkingstudies voor alle soorten transacties. Ons team helpt uw bedrijf bij het vaststellen van de benchmarkingparameters en het uitvoeren van analyses in overeenstemming met de kenmerken van de onderliggende transacties. De uitkomsten van de analyses kunnen zowel worden gebruikt ter ondersteuning van de prijsbepaling (price-setting) en de validatie aan de hand van het zakelijkheidsbeginsel (price-evaluation) voor compliance-doeleinden en boekenonderzoeken. We zijn ons terdege bewust van de benchmarkverplichtingen, daarom voeren we altijd benchmarks uit die voldoen aan de hoogste compliance standaarden.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw operationele transfer pricing

Zelfs de meest vooruitstrevende en weldoordachte verrekenprijsstrategie kan niet slagen zonder de juiste implementatie en (continue) waarborging. Implementatie van transfer pricing beleid vereist een naadloze integratie van het beleid met de administratieve, operationele, juridische en financiële procedures en processen van uw bedrijf. Het niet naleven van de gedocumenteerde verrekenprijsstrategie kan leiden tot serieuze correcties van de belastingdienst, zoals de verhoging van de lokale belastinggrondslag, dubbele belasting, rente en boetes. Een correcte implementatie en toepassing van uw beleid minimaliseert deze risico’s.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

STP heeft de kennis en ervaring in huis om u door het gehele transfer pricing proces te begeleiden, te beginnen bij het opstellen en het vastleggen van de verrekenprijsstrategie (vaststellen van de verrekenprijzen) tot aan de jaarlijkse beoordeling (inclusief het aanpassen, documenteren en rapporteren van de gehanteerde prijzen). Onze aanpak stelt u in staat om uw verrekenprijzen eenvoudig onder controle te houden, terwijl u zich bezighoudt met alle andere relevante aspecten zoals de juridische, btw- en douanezaken. Door de kennis en expertise kan STP u als geen ander ondersteunen bij het waarborgen, bijsturen en verdedigen van uw verrekenprijsstrategie.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw geschillen

Toenemende documentatievereisten, wetgeving op het gebied van transparantie en informatie-uitwisseling door belastingautoriteiten hebben geleid tot een groeiend aantal (complexe) belastingcontroles en geschillen. Langdurige en gecompliceerde discussies en geschillen zijn tijdrovend en kostbaar en kunnen leiden tot dubbele belastingheffing. Het voorkomen en oplossen van geschillen is daarom essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Ons team van verrekenprijsspecialisten heeft ruime ervaring met het voorkomen en oplossen van geschillen met de Nederlandse belastingdienst. STP kan u assisteren en adviseren bij het verkrijgen van zekerheid vooraf (in de vorm van een advance pricing agreement) of in uw geschil met de belastingdienst in een later stadium. Ons team beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, met afweging van de juridische en technische aspecten van de zaak, om uw boekenonderzoeken en geschillen efficiënt en effectief aan te pakken. Onze sterke ervaring stelt STP in staat de juiste strategie te bepalen en elk individueel geval te behandelen met een evenwichtige aanpak die in overeenstemming is met de complexiteit van de zaak.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw reorganisaties en M&A

De wereld verandert en vereist een constante aanpassing van uw onderneming, waarbij het succes van uw bedrijf in grote mate afhankelijk is van uw aanpassingsvermogen en mogelijkheden om uw bedrijf dienovereenkomstig te structureren. Echter, aanpassingen in het bedrijfsmodel, zoals herstructureringen, integraties na fusies, overnames of de implementatie van een nieuw operationeel model, worden gezien als risicovolle transacties op het gebied van transfer pricing. Deze uitdagingen kunnen het beste worden aangepakt door middel van een solide en gedegen verrekenprijsstrategie en een goede documentatie van de situatie voor, tijdens en na de verandering van het bedrijfsmodel. Het voorkomen van mogelijke discussies op het gebied van herstructureringen en fusies & overnames kan worden gerealiseerd door passende documentatie van de wijzingen in lijn met de complexiteit van uw vraagstuk.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

De experts van STP zijn op regelmatige basis betrokken bij het adviseren van klanten over bedrijfsherstructureringen, variërend van waarderingen van de overgedragen activa of technologie, het ondersteunen van de aanpassingen aan de verrekenprijsstrategie na een herstructurering tot het bespreken van de belastingimpact met de belastingdienst. Onze oplossingen zijn altijd gericht op een naadloze integratie met de wensen van uw onderneming en fiscale strategie, terwijl tegelijkertijd de uitdagingen zoveel mogelijk worden ondervangen en fiscale risico’s worden beperkt. Of u nu ondersteuning nodig heeft bij interne herstructureringen of bij externe fusies & overnames, STP zorgt ervoor dat alle relevante verrekenprijsaspecten worden meegenomen.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw waarderingen

De waardering van een bedrijf of (immaterieel) activum kan een cruciaal onderdeel zijn van een investering, overname of herstructurering. De waardering van bedrijven, (immateriële) activa of alternatieve investeringen kan grote fiscale gevolgen hebben. Het gebruik van economische en financiële analysetechnieken, die aansluiten bij de aanbevelingen en benaderingen van belastingautoriteiten, is een van de belangrijkste voorwaarden om te manoeuvreren op het gebied van fiscale waarderingen. Aangezien (kleine) wijzigingen in de waardering een transactie kunnen ‘maken of breken’, is een doordachte en gedegen waarderingsaanpak een cruciale pijler voor een succesvolle acquisitie, overname, investering of overdracht.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Ons team heeft ruime ervaring met alle waarderingstechnieken en -methoden om u succesvol te begeleiden bij de strategische acquisitie, overname, bedrijfs- of activaoverdracht. Samen met onze vennootschapsbelasting, private clients en M&A specialisten hanteren we een integrale aanpak en behandelen we alle fiscale implicaties van de waardering. Heeft u een waardering nodig voor zekerheid vooraf, een geschil of voor emigratie, dan heeft STP een uitstekende staat van dienst met deze waarderingen.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw financiële transacties

Financiële transacties (met betrekking tot werkkapitaal, investeringen of reorganisaties) behoren tot de meest omvangrijke transacties binnen een groep en zijn een belangrijk element voor een succesvolle onderneming. In de afgelopen jaren is een toename te zien in de aandacht en het onderzoek van belastingdiensten overal ter wereld ten aanzien van financiële transacties en komt er meer nadruk te liggen op het correct vaststellen van de verrekenprijzen. Daarom is het van essentieel belang om een solide verrekenprijsstrategie op te stellen, te analyseren en toe te passen met betrekking tot financiële transacties binnen een groep, met inbegrip van leningen, garanties of cash-pooling. Een gedegen verrekenprijsstrategie zorgt er niet alleen voor om volledig in controle te blijven en te voldoen aan de steeds complexere vragen van de belastingdiensten, maar draagt ook bij aan het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Of u behoefte heeft aan een analyse van één enkele intra-groepslening of een complexe financieringsstructuur wilt opzetten, onze specialisten staan klaar om u te helpen slagen. STP heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen, analyseren, implementeren en evalueren van projecten met betrekking tot financiële transacties, variërend van ‘simpele’ intra-groepsleningen tot volledig en duurzaam treasury-beleid en -strategieën.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Houd controle over uw transfer pricing functie en projecten

Co-sourcing (collaborative sourcing, een mix tussen out- en in-sourcing) is een van de beste manieren om uw transfer pricing functie te beheren. Het stelt uw bedrijf in staat te profiteren van het perspectief, het netwerk en de middelen van een ervaren adviseur, terwijl u tegelijkertijd een extra interne professional in kunt zetten om de dagelijkse aspecten van de transfer pricing functie te onderhouden. Op deze manier kunt u gemakkelijk uw verrekenprijsproblematiek intern uitvoeren of aan uw externe adviseurs delegeren. Hierdoor kunt u aanzienlijk flexibeler omgaan met uw seizoensgebonden en cyclische werklast alsmede uw piek en ad hoc werklast, voortkomend uit boekenonderzoeken, geschillen met de Belastingdienst en overnames. Juist op deze momenten is de flexibiliteit van middelen en de hulp van gerenommeerde ondersteuning doorslaggevend om deze uitdagingen met succes uit te voeren.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Bij STP hebben we ruime ervaring in het ondersteunen van uw corporate tax of transfer pricing afdeling bij al uw verrekenprijsuitdagingen, of dit nu is in een traditionele adviserende rol of op een co-sourcing basis. Met diepgaande kennis op het gebied van verrekenprijzen leveren wij oplossingen op maat die gericht zijn op de behoeften en de complexiteit van uw verrekenprijsprojecten. Hierdoor kunt u de controle behouden over zowel uw terugkerende verrekenprijsprojecten alsmede uw ad hoc (tijdrovende) verrekenprijsuitdagingen, terwijl u profiteert van de kennis, ervaring en het netwerk van een doorgewinterde verrekenprijsadviseur.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten.

Houd controle over uw innovatiebox-voordeel

De innovatiebox is een gunstige fiscale stimuleringsmaatregel voor innovatieve activiteiten. Door de complexe uitvoeringspraktijk is het niet altijd eenvoudig om goed te profiteren van het innovatiebox-regime. Het starten van onderhandelingen met de Belastingdienst zonder gedegen strategie of ervaren adviseur is één van de belangrijkste valkuilen bij de toepassing van het innovatiebox-regime. Met behulp van beiden kunnen deze processen effectiever worden aangepakt en u helpen bij het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen.

STP ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen

Als innovatiebox-specialisten onderhouden we goede contacten met de Belastingdienst en kijken we verder niet alleen naar het fiscale plaatje maar ook naar de samenloop met uw verrekenprijsvraagstukken. Door onze jarenlange ervaring met innovatiebox-projecten en transfer pricing zijn wij experts op dit gebied. Door onze ruime ervaring in innovatiebox-projecten kunnen wij de beste strategie bepalen. Samen kiezen we: de juiste strategie, de meest gunstige timing, projectplanning in overeenstemming met het groeiplan en potentieel van uw bedrijf, de beste exit-strategie en naadloze integraties met uw transfer pricing beleid.

Wilt u hier mee over weten? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Pieter Drubbel

Pieter Drubbel

Partner
Tomas van den Ouden

Tomas van den Ouden

Senior Tax Manager
Tomasz Maywald

Tomasz Maywald

Assistent Tax Manager
Martijn Sander

Martijn Sander

Tax Consultant
This website uses cookies to improve your web experience.